Same theatre with Sakura

Next: Bridge in Shikoku mura
Previous: Traditional Kabuki theatre
Return to index